Members

Lecturer Yoshihito Kishita), PhD

Researchmap

Researchgate

KAKEN

Students

M2

Hitomi Nishihata

Shiya Furukawa ( Genetic counselor training course )

M1

Masahiro Okuda

B4

Rika Konishi

Yuhya Kobayashi

Takumi Suga

Kaito Takano

Alumni

FY2021

Nanako Ohmichi ( Genetic counselor training course )

Shion Aruga

Igaki Yuhki

Masahiro Okuda

Rui Kojima

Ryo Deguchi

Yuichiro Murakami

FY2020

Yoshie Nagatakidani (Genetic counselor training course) 

Hisato Furukawa

Johtaro Fudaba

Asuka Maeda

Hiroki Morishita

FY2020

Nanako Kubota

Kazuma Sonoda

Kazuya Maeguchi

Runa Yonemitsu