Members

Lecturer Yoshihito Kishita), PhD

Researchmap

Researchgate

KAKEN

Students

M2

Yoshie Nagatakidani (Genetic counselor training course) 

M1

Nanako Ohmichi ( Genetic counselor training course )

B4

Hitomi Nishihata

Hisato Furukawa

Johtaro Fudaba

Asuka Maeda

Daiki Morishita

Alumni

FY2020

Nanako Kubota

Kazuma Sonoda

Kazuya Maeguchi

Runa Yonemitsu